Covid-19

Zalecenie Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Autor: biuro@pz.podlasie.pl 16 marca, 2021

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Beata Ostrzycka

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Aktualizacja z dnia 02.07.2020r.

Mając na uwadze świadczenia realizowane przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i w związku z tym nadal utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19 –należy stosować i przestrzegać warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego, uwzględniając aktualne wytyczne zapobiegania zakażeniom.

Każdy pacjent podczas realizacji świadczeń pielęgniarki POZ wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem ogłaszanego przez Ministerstwo Zdrowia bezpieczeństwa epidemiologicznego na dany dzień w poszczególnych regionach Polski.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

 1. Wizyty domowe – pacjenci wymagający wizyty domowej tylko w przypadkach uzasadnionych medycznie- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, (w przypadku wykonywania zadań na zlecenie lekarza należy uwzględnić komunikację/rozmowę z lekarzem zlecającym)
 2. Wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ– minimalizuj wizyty – umawiaj głównie wizyty pacjentów ze skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
 3. Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

 1. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.
 2. Pacjent powinien być poinformowany, że kod do e- recepty oraz środków pomocniczych może otrzymać poprzez łączność telefoniczną, sms lub mailową.
 3. Realizacja wizyt domowych pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ powinna być poprzedzona wcześniejszym wywiadem telefonicznym przeprowadzonym z pacjentem lub jego rodziną.
 4. Należy również sprawdzić informację w systemie e-WUŚ czy pacjent nie jest obecnie w okresie kwarantanny. Pozwoli to pielęgniarce podjąć środki ostrożności podczas wizyty domowej w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19, a także pozwoli na dokładne, wcześniejsze zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.

W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

 1. czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 ?
 2. czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, która została poddana kwarantannie lub zalecono izolację domową?
 3. czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy takie jak: kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku.

 

UWAGA! Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu, – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pacjentem.

Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

PAMIĘTAJ!!

Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej !

Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2

 1. 3 – czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1,2,3
 2. 1- worek plastikowy w innym kolorze
 3. 2 pary rękawiczek
 4. Maska twarzowa z filtrem HEPA, ewentualnie chirurgiczna
 5. Fartuch flizelinowy albo ochronny nieprzesiąkliwy ( jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu opatrunków, iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
 6. Gogle lub przyłbica
 7. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu

Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

Organizacja wizyty domowej

 1. Umów telefonicznie wizytę domową.
 2. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
 3. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą, a także o to by zwierzęta domowe pozostały w zamknięciu.
 4. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny, chyba że obecność opiekuna jest niezbędna.
 5. Pacjent powinien mieć założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maseczkę. Jeżeli z wywiadu wynika, że opiekun chorego będzie obecny w trakcie wizyty, również musi być zaopatrzony w maseczkę ochronną.
 6. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte, klamki i powierzchnie dotykowe powinny być zdezynfekowane (poproś o to w trakcie umawiania wizyty, w rozmowie telefonicznej).
 7. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu chorego.

Zastosuj poniższy algorytm

Algorytm zakładania środków ochrony indywidualnej

1. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.

2. Pamiętaj o zasadzie : „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.

3. Zepnij włosy.

4.Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce

i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta

5. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)

6. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice

7. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała

(bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa.

Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA , zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.

8. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę

9. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie)

Zaleca się aby wizyta trwała możliwie jak najkrócej.

O czasie wizyty decyduje pielęgniarka po uprzednim zebraniu wywiadu z pacjentem lub rodziną, mając na uwadze stan pacjenta oraz zaplanowane czynności do zrealizowania.

Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione z pacjentem lub rodziną poprzez teleporadę. Jeżeli zachodzi konieczność – zalecenia powinny być wydane dodatkowo w formie wiadomości tekstowej sms lub w formie wiadomości e-mail. Pamiętaj o wpisach w dokumentacji medycznej.

Zdejmując środki ochrony osobistej zastosuj poniższy algorytm

Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

 1. Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym

i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku

 1. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować )
 2. zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
 3. Zdejmij maskę ochronną twarzową,(jeżeli użyłaś maski z filtrem HEPA pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
 4. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
 5. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
 6. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
 7. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
 8. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia

Pamiętaj!

Pacjent, który wymaga wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

 

Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!

Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!

 

Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

 1. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
 2. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem. W gabinecie pielęgniarki POZ jednoczasowo może przebywać jeden pacjent.
 3. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej), zmierz temperaturę, odnotuj w dokumentacji medycznej.
 4. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej.
 5. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej. W przypadku nie posiadania maseczki – przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni.
 6. Wizyta powinna trwać możliwie krótko.
 7. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie i zdezynfekuj powierzchnie dotykowe.
 8. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz ich dezynfekcji.
 9. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia.
 10. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny.

Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

 1. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta

 2. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy.

 3. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.

 4. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie – grozi popełnieniem błędu!

 5. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował.
 6. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście.
 7. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji.
 8. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń. Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.

 

Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Nie zapomnij o wpisaniu również godziny teleporady.

Pamiętaj!

W przypadku jeśli będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie, masz prawo do odbywania jej poza domem. W takiej sytuacji skontaktuj się z Urzędem Wojewódzkim.

Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z właściwą Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Aktualne informacje na temat postępowań w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS –CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 można znaleźć na stronach internetowych

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

www.gov.pl/rpp

Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne są informacje odnośnie kryterium epidemiologicznego podejrzenia przypadku COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/

Na bieżąco należy sprawdzać komunikaty oraz aktualne informacje Ministerstwa Zdrowia a także Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opracowanie: Beata Ostrzycka

Konsultant Krajowy

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Poprzedni wpis

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Następny wpis

Wytyczne GIS-środki ochrony osobistej w POZ

Szukaj

Wydarzenia

kwiecień 2024

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Wydarzenia dla kwiecień

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

7

Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Wydarzenia dla kwiecień

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

14

Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Wydarzenia dla kwiecień

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

21

Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia dla kwiecień

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

28

Brak wydarzeń
29
30
1
2
3
4
5
Wydarzenia dla kwiecień

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla kwiecień

30

Brak wydarzeń