Dokumenty

Zapoznaj się z naszymi oraz obowiązującymi dokumentami. Zbiór dokumentów dostępny jest wyłącznie dla członków po zalogowaniu

Przejdź

Statut i cele działania

Cele działania

Celem Związku jest ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec organów administracji publicznej i związków zawodowych pracowników oraz dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia i wobec jego prawnych następców.

 

(Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PZLP PZ w dniu 10.10.2009r.)

Statut Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1
1. Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie , zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia.
2. Związek działa na podstawie
1) ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z 1991r. z późn. zm.);
2) niniejszego statutu;
3) uchwał władz Związku.

§ 2
1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności Związku jest województwo podlaskie,
3. Siedzibą Związku jest miasto Białystok,
4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 3
1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków, nie pozostaje to w sprzeczności z wypłatą nagród szczególnie aktywnym członkom Związku, a także diet członkom władz oraz zawarciu umów zlecenia lub o pracę z funkcyjnymi członkami Zarządu.
2. Do wykonywania swych zadań Związek może zatrudniać pracowników.
3. Związek używa pieczęci okrągłej z jego symbolem i podłużnej z jego nazwą i adresem.
4. Związek może posługiwać się znakiem graficznym oraz używać nazwy skróconej PZLP PZ.

ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania

§ 4
Celem Związku jest ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec organów administracji publicznej i związków zawodowych pracowników oraz dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia i wobec jego prawnych następców.

§ 5
Związek realizuje swoje cele przez:
1) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców;
2) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i rządowych;
3) prowadzenie w imieniu członków negocjacji ze związkami zawodowymi, organami administracji publicznej;
4) prowadzenie wszelkich negocjacji i uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego prawnymi następcami,
5) udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami;
6) organizowanie szkoleń,
7) organizowanie udzielania porad i konsultacji dla swoich członków;
8) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu organizacji, prawa i ekonomii;
9) prowadzenie działalności gospodarczej, również w formie wspólnych przedsięwzięć;
10) uczestniczenie w programach wykorzystujących środki publiczne administracji rządowej , samorządu terytorialnego , samorządu lokalnego , środki organizacji pozarządowych a także środki Unii Europejskiej;
11) uczestniczenie we wszelkich działaniach dotyczących budowania wspólnego rynku usług zdrowotnych w Unii Europejskiej poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi i organizacjami działającymi na rzecz zdrowia publicznego;
12) prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej;

§ 6
Przy realizacji celów Związek może:
1. współpracować z innymi związkami oraz organizacjami działającymi w ochronie zdrowia, w tym ze związkami pracodawców, związkami zawodowymi, izbami lekarskimi, organizacjami broniącymi praw pacjentów, towarzystwami naukowymi, a w szczególności z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
2. powołać Biuro Związku realizujące zadania statutowe Związku
3. organizować zespoły doradcze oraz zatrudniać ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 7
Dla realizacji założonego celu Związek może prowadzić działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności następująco:
1. 58.13 – wydawanie gazet,
2. 58.142 – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
3. 58.19Z – pozostała działalność wydawnicza,
4. 46.76Z – pozostała sprzedaż hurtowa,
5. 47.9 – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
6. 72.19Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
7. 73.20Z – badanie rynku i opinii publicznej,
8. 70.22Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
9. 73.11Z – działalność agencji reklamowych,
10. 85.59B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
11. 94. 11Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

ROZDZIAŁ III – Członkowie Związku – prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkiem Związku może być:
1. osoba prawna,
2. osoba fizyczna,
3.jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
prowadząca działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności indywidualne, grupowe praktyki lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej działające w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet Związku podejmuje Zarząd Związku na podstawie deklaracji złożonej na piśmie.
3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie pisemnej deklaracji i uiszczeniu opłaty wpisowej.
4. W razie decyzji odmawiającej przysługuje odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Walnego. Decyzja Zgromadzenia Walnego w tym zakresie jest ostateczna.

§ 9
1. Członek Związku ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Związku,
2) występować z wnioskami i postulatami do władz,
3) brać udział we wszystkich formach działalności Związku,
4) korzystać z innych praw wynikających ze Statutu,
2. W imieniu członków Związku będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prawa członkowskie wykonują umocowani prawnie pełnomocnicy.

§ 10
Członek Związku jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
2. uczestniczyć czynnie w realizacji celów statutowych,
3. dbać o dobre imię Związku,
4. terminowo opłacać składki członkowskie.

§ 11
1. Członkostwo ustaje w razie:
1) rezygnacji z członkowstwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Związku,
2) wykluczenie przez Zgromadzenie Walne w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, działania na szkodę Związku, postępowania nie godnego członka Związku,
3) śmierci członka – osoby fizycznej,
4) likwidacji osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej,
5) rozwiązania Związku.
6) wykluczenia przez Zarząd Związku z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy,
2. Członkostwo zostaje zawieszone, jeżeli członek zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.

ROZDZIAŁ IV – Władze Związku

§ 12
Władzami Związku są:
1) Zgromadzenie Walne,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rada Oddziałów,

§ 13
1. Zgromadzenie Walne (zwane dalej Zgromadzeniem) jest najwyższą władzą Związku.
2. Zarząd zwołuje Zgromadzenie co najmniej raz w roku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia , Zarząd informuje członków co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
4. W Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Związku lub delegaci, jeśli liczba członków przekracza 100.
5. Zarząd podejmuje uchwałę o zasadach określających tryb wyboru delegatów i regulamin wyborczy.
6. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
7. Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż połowa uprawnionych, to zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie podczas którego uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych.

§ 14
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne jest zwoływane w każdym czasie na podstawie uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku, których wniosek powinien być wyrażony na piśmie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne jest zwoływane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zostało zwołane.
4. Kadencja wszystkich władz Związku , o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej trwa pięć lat.

§ 15
1. Do kompetencji Zgromadzenia Walnego należy:
1) uchwalanie programu działania Związku;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;
6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
7) podejmowanie uchwał o przynależności do Federacji lub Konfederacji Związków Pracodawców oraz innych organizacji społecznych;
8) uchwalanie wysokości i sposobu opłacania składek członkowskich;
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka;
10) podejmowania uchwał w sprawie nabywania bądź zbywania nieruchomości;
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
12) sprawy zastrzeżone dla Zgromadzenia innymi postanowieniami statutu.
2. Uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w wyniku tajnych wyborów, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.

§ 16
1. Zarząd składa się maksymalnie z 6 członków.
2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu wybiera Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
3. Jeśli zachodzi konieczność uzupełnienia składu Zarządu pomiędzy Zgromadzeniami dokonywane ono jest w formie uchwały Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu rezygnacji z funkcji, upłynięcia kadencji, śmierci, bądź odwołania przez Zgromadzenie.
5. W skład Zarządu nie może wchodzić równocześnie członek Komisji Rewizyjnej.

§ 17
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Związku;
2) reprezentowanie Związku;
3) zwoływanie oraz wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
4) uchwalanie budżetu Związku;
5) powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności;
6) zarządzanie majątkiem i finansami Związku;
7) ustalanie wysokości wpisowego;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku;
9) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych;
10) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania zarządu oddziału terenowego w uzasadnionych przypadkach;
11) podejmowanie uchwały o powołaniu Biura Związku;
12) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
4. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedzeń Zarządu, w tym zwłaszcza właściwe poinformowanie członków Zarządu o terminie spotkania oraz skompletowanie niezbędnych dla Zarządu dokumentów jak również prowadzi dokumentację władz Związku.
5. Skarbnik nadzoruje finanse, składki członkowskie oraz gospodarowanie majątkiem Związku.
6. Jeden z Wiceprezesów odpowiedzialny jest za koordynowanie pracy oddziałów terenowych.
7. Zarząd może upoważnić do reprezentowania Związku poprzez udzielenie pełnomocnictwa.
8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwały wymagany jest co najmniej podpis Prezesa Zarządu lub upoważnionej przez niego osoby oraz Sekretarza.
9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa.

§ 19
1. W sprawach zwykłego zarządu do reprezentowania Związku uprawniony jest Prezes.
2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd do reprezentowania Związku wymagane jest działanie łączne dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa i Skarbnika lub Sekretarza.
3. Prezes może upoważnić innego członka Zarządu do działania w swoim imieniu.
4. Sprawami przekraczającymi zwykły zarząd są sprawy majątkowe, w których wartość zobowiązań lub należności przekracza 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 21
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Związku;
2) przeprowadzanie okresowych (co najmniej raz w roku) kontroli statutowej i finansowej działalności Związku;
3) składanie Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności;
4) wnioskowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku;
5) żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;

§ 22
1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami.
2. W celu powołania oddziału Zarząd Związku może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie.
3. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Związku podejmowanej na wniosek członków z danego terenu.
4. Siedzibę, organizację i zasady działania oddziału ustala Zarząd Związku.

§ 23
1. Władzami oddziału są:
2) Zebranie Oddziału
3) Zarząd Oddziału
5. Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału lub 1/3 członków oddziału w oparciu o pisemny wniosek.
6. Do kompetencji Zebrania Oddziału należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Oddziału w głosowaniu tajnym,
2) ustanawianie wytycznych dla działalności Zarządu Oddziału;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału z działalności;
4) powoływanie delegatów oddziału na Zgromadzenie Walne.
7. Zarząd Oddziału liczy 3 osoby w tym: przewodniczącego oddziału, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
8. Członkowie Zarządu Oddziału powinni reprezentować podstawową opiekę zdrowotną, a inne specjalności po uzyskaniu akceptacji przez decyzję Zarządu Związku.
9. Wiceprzewodniczący oddziału odpowiada za prawidłowe i terminowe opłacanie składek członkowskich przez członków oddziału
10. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością,
3) powoływanie przedstawicieli do Rady Oddziałów
4) zarządzanie majątkiem i finansami oddziału,
5) pilnowanie przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku na terenie działania.
11. Zarząd Oddziału odpowiada za swoje działania przed Zarządem Związku.

§ 24
1. Rada Oddziałów stanowi organ doradczy Zarządu Związku powołany w celu bezpośredniego koordynowania współpracy i przekazywania informacji między Oddziałami Związku.
2. Rada Oddziałów składa się z przedstawicieli oddziałów terenowych, którzy są wybierani w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.
3. Przewodniczącego Rady wybierają przedstawiciele spośród siebie.
4. Zebrania Rady Oddziałów odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy do roku i jest zwoływane przez Zarząd Związku lub Przewodniczącego Rady Oddziałów.
5. Do czasu powołania Oddziału przedstawicielem Oddziału jest pełnomocnik na danym terenie.

ROZDZIAŁ V – Majątek Związku

§ 25
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Związek.
2. Fundusze Związku powstają z:
1) wpisowego i składek członkowskich;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) wpływów z własnej działalności statutowej;
4) dochodów z działalności gospodarczej;
5) dochodów z majątków organizacji;
6) dotacji i subwencji.
3. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd.
4. Związek może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.
5. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
6. Związek prowadzi działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
5. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych.
6. Zarząd Związku w oparciu o wniosek Zarządu Oddziału, może pozostawić do dyspozycji w skali roku rozliczeniowego 20% zebranych od członków oddziału składek na uzasadnione potrzeby Oddziału. Warunkiem jest opłacenie wszystkich wymaganych składek przez członków oddziału.

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia końcowe

§ 26
1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 osób uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego, podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 3/4 osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku oraz cel na  jaki nastąpi przekazanie majątku.

§ 27
W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.

Prezes: ……………………………
Skarbnik: …………………………

 

 

Dokumenty do pobrania:
Statut Podlaskiego Zwiazku Lekarzy Pracodawcow Porozumienie Zielonogorskiefile-formats-doc